فتوگرامتری و سنجش از راه دور

بروز رسانی نقشه پارسلی شهر قم

با توجه به اهمیت نقشه‌های پارسلی دقیق جهت تخصیص کدپستی تعریف شده به هریک از واحدهای موجود در پارسل‌های سطح شهر، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی نقشه و اطلاعات مکانی استان و اداره کل پست به عنوان متولی تخصیص و نگهداری کدپستی، پروژه بروز رسانی نقشه‌های پارسلی شهر قم با استفاده از تصاویر ماهواره ای Worldview را به شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار واگذار نمود.

اطلاعات پروژه

بهنگام‌سازی نقشه‌های شهر قم

با توجه به سرشماری نفوس و مسکن با بازه‌های 5 ساله در کشور و قدمت نقشه‌های شهری و آبادی‌های استان قم، پروژه بهنگام سازی این نقشه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برای سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان متولی سرشماری برخوردار است. پروژه بهنگام سازی نقشه‌های شهری و آبادی‌های بلوکه استان قم یکی از این دست پروژه‌ها می‌باشد که توسط شرکت مهندسین مشاور سرمدنگار به عنوان شرکت مشاور نقشه‌برداری بومی استان، انجام پذیرفته است.

اطلاعات پروژه