تهیه تصاویر حریم خطوط لوله انتقال گاز به روش فتوگرامتری با پهباد نقشه‌برداری

تهیه تصاویر و نقشه ۱/۲۰۰ حریم خطوط لوله انتقال گاز در مناطق پرتراکم با استفاده از پهباد نقشه‌برداری

   ۱۳۹۸    شرکت انتقال گاز ایران   

توضیحات پروژه