امکانات نرم‌افزاری و سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزاری

   نرم‌افزارهای تخصصی
PDMS-Piping Design Management System

PDMS-Piping Design Management System

سیستم مدیریت طراحی سایت های صنعتی

Autodesk 3DS Max

Autodesk 3DS Max

مدل سازی سه بعدی غیرصنعتی

Leica Cyclone

Leica Cyclone

مدل سازی سه بعدی با استفاده از ابر نقاط

Leica Truview

Leica Truview

اندازه گیری و به اشتراک گذاری تصاویر پلنت های صنعتی

CloudWorx for PDMS

CloudWorx for PDMS

مدل سازی PDMS با استفاده از ابر نقاط

Reflexw-Reflex2Dquick

Reflexw-Reflex2Dquick

نرم افزار آشکارساز تأسیسات زیرسطحی و ژئوفیزیک

Agisoft PhotoScan

Agisoft PhotoScan

فتوگرامتری رقومی

AutoCAD Land Desktop Development

AutoCAD Land Desktop Development

محاسبات و آنالیز داده های نقشه برداری