مدیران مهندسین مشاور سرمدنگار

جمشید پویان
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد عمران نقشه‌برداری (ژئودزی) سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران

جمشید پویان

جمشید پویان

وحید احمدی
رییس هیئت مدیره

کارشناس ارشد عمران نقشه‌برداری (GIS) سال ۱۳۸۳ از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

وحید احمدی

وحید احمدی

رضا احمدی
قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناس مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم‌ها سال ۱۳۷۴ از دانشگاه صنعتی شریف

رضا احمدی

رضا احمدی

سعید احمدی
نایب رییس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری گرایش ژئودزی سال ۱۳۸۳ از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سعید احمدی

سعید احمدی