تهیه نقشه کاداستر1/500بااستفاده از تصاویر پهپاد از مناطق شهری و روستایی استان قم

تهیه نقشه کاداستر1/500بااستفاده از تصاویر هوایی پهپاد از مناطق شهری و روستایی استان قم

   1399    اداره کل ثبت و اسناد قم   

توضیحات پروژه