تهیه نقشه کاداستر1/500با استفاده از تصاویر پهپاد نقشه برداری در سطح استان تهران

تهیه نقشه کاداستر1/500با استفاده از تصاویر پهپاد هوایی از مناطق شهری و روستایی استان تهران

   1399    اداره کل ثبت و اسناد استان تهران   

توضیحات پروژه