شناسایی و نقشه‌برداری مسیرهای نامعلوم فیبر نوری

شناسایی و نقشه‌برداری مسیرهای نامعلوم فیبر نوری با استفاده از دستگاه GPR

   ۱۳۹۴    شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران   

توضیحات پروژه