انجام خدمات نقشه برداری در پروژه های سازمان نوسازی

انجام خدمات نقشه برداری مربوط به پروژه های سازمان نوسازی در سطح شهر تهران

   سال 1399    سازمان نوسازی شهرداری تهران   

توضیحات پروژه