عملیات پیمایش ژئورادار لوله های پلی اتیلن گاز استان مازندران

آشکارسازی لوله های گاز پلی اتیلن استان مازندران با استفاده از دستگاه GPR

   1399    شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس   

توضیحات پروژه