خدمات محوطه سازی و زیباسازی شهر تهران

عملیات نقشه برداری زمینی و مشارکت در پروژه پلازا میدان هفتم تیر

   1399    سازمان عمرانی مناطق   

توضیحات پروژه