برداشت عوارض شرکت کنترل ترافیک تهران با استفاده از نرم‌افزار مکانی آرک(ARC)

برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی عوارض شرکت کنترل ترافیک تهران با استفاده از نرم افزار آرک

   1398    شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران   

توضیحات پروژه