میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود خانه شهر

میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود خانه شهر واقع در میدان امام خمینی

   ۱۳۹۷    شهرداری تهران-سازمان عمرانی مناطق   

توضیحات پروژه