انجام خدمات آشکارسازی تاسیسات زیرسطحی محدوده شهرداری منطقه۱۷ تهران

انجام خدمات نقشه‌برداری و شناسایی تاسیسات زیرزمینی محدوده شهرداری منطقه۱۷ تهران

   ۱۳۹۴-۱۳۹۵    شهرداری منطقه ۱۷ شهرداری تهران   

توضیحات پروژه