میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود ساختمان معاونت حمل و نقل ترافیک

میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود خاکبرداری ساختمان جدید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

   ۱۳۹۴-۱۳۹۵    سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران-معاونت حمل‌و‌نقل ترافیک   

توضیحات پروژه