نقشه‌برداری محدوده‌ای از فضای سبز شهری قم با استفاده از RTK‌

انجام خدمات نقشه‌برداری قسمتی از فضای سبز شهری قم با استفاده از سیستم تعیین موقعیت آنی RTK

   ۱۳۹۶‍‍    شهرداری قم-معاونت برنامه وبودجه   

توضیحات پروژه