برداشت اطلاعات عارضه‌های معابر و فضای سبز شهرداری قم

برداشت و ورود اطلاعات عارضه‌های معابر و فضای سبز شهر قم

   ۱۳۹۵    شهرداری قم   

توضیحات پروژه