آغاز عملیات تهیه نقشه کاداستر با استفاده از پهپاد فتوگرامتری در استان تهران

   1399/11/28    اخبار

آغاز عملیات تهیه نقشه کاداستر با استفاده از پهپاد فتوگرامتری در استان تهران