آغاز عملیات نقشه برداری کاداستر با استفاده از پهپاد فتوگرامتری در استان قم

   1399/8/5    اخبار

آغاز عملیات نقشه برداری کاداستر با استفاده از پهپاد فتوگرامتری در استان قم