اتمام فاز اول تهیه تصاویر و نقشه ۱/۲۰۰ حریم خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از پهباد

   1398/7/23    اخبار

اتمام فاز اول تهیه تصاویر و نقشه ۱/۲۰۰ حریم خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از پهباد