آغاز فاز دوم عملیات ژئورادار (بوسیله دستگاه رادار نفوذی زمین GPR) خطوط اصلی فاضلاب تهران

   1398/4/27    اخبار

آغاز فاز دوم عملیات ژئورادار (بوسیله دستگاه رادار نفوذی زمین GPR) خطوط اصلی فاضلاب تهران