خدمات نقشه‌برداری پروژه‌های سازمان عمرانی مناطق

انجام خدمات نقشه‌برداری و میکروژئودزی مربوط به پروژه‌های سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

   ۱۳۹۳    سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران   

توضیحات پروژه