اتمام فاز دوم تهیه تصاویر و نقشه ۱/۲۰۰ حریم خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از پهپاد

   1398/9/5    اخبار

اتمام فاز دوم تهیه تصاویر و نقشه ۱/۲۰۰ حریم خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از پهپاد